**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 64K RAM SYSTEM@38911 BASIC BYTES FREE 

READY.

?SYNTAX ERROR
READY.
RUN

?OUT OF MEMORY ERROR
READY.
RUN

?OUT OF DATA ERROR
READY.
CLR

READY.
RUN

READY.
LOAD"$",8

SEARCHING FOR $
LOADING
READY.
LOAD"*",8,1:LOAD

SEARCHING FOR *
LOADING
READY.
RUN

READY.
LIST

1 REM *** A PROGRAM ***
10 PRINT"HELLO"
20 INPUT"SAY YOUR NAME",A
BREAK IN 20
READY.
SYS 64738